قویترین پلتفرم دورکاری

با دورکاری در کادوس

شرایط همکاری و استخدام
فروشندگان و بازاریاب های طراحی سایت
(تمام وقت - دورکاری)

تمام وقت (دوره آزمایشی)

دوره آزمایشی: تا سه ماه
حقوق ثابت: ندارد
فروش 2 تا 10 میلیون - 5 درصد پورسانت از فروش
فروش 10 تا 30 میلیون - 6 درصد پورسانت از فروش
فروش 30 تا 60 میلیون - 7 درصد پورسانت از فروش
فروش 60 تا 100 میلیون - 10 درصد پورسانت از فروش
فروش 100 میلیون به بالا - 15 درصد پورسانت از فروش
دورکاری شرکت کادوس

تمام وقت (دوره استخدام)

دوره قرارداد: 3، 6، 12 ماه
حقوق ثابت: مطابق وزارت کشور
فروش 10 تا 30 میلیون - 7 درصد پورسانت از فروش
فروش 30 تا 60 میلیون - 10 درصد پورسانت از فروش
فروش 60 تا 100 میلیون - 15 درصد پورسانت از فروش
فروش 100 میلیون به بالا - 20 درصد پورسانت از فروش
دورکاری شرکت کادوس

دورکاری

دوره آزمایشی: ندارد
حقوق ثابت: ندارد
فروش 2 تا 10 میلیون - 7 درصد پورسانت از فروش
فروش 10 تا 30 میلیون - 10 درصد پورسانت از فروش
فروش 30 تا 60 میلیون - 15 درصد پورسانت از فروش
فروش 60 تا 100 میلیون - 20 درصد پورسانت از فروش
فروش 100 میلیون به بالا - 25 درصد پورسانت از فروش
دورکاری شرکت کادوس

شرایط همکاری و استخدام
فروشندگان و بازاریاب های پشتیبانی IT سازمان ها
(تمام وقت - دورکاری)

تمام وقت (دوره آزمایشی)

دوره آزمایشی: تا سه ماه
حقوق ثابت: ندارد
فروش 2 تا 10 میلیون - 5 درصد پورسانت از فروش
فروش 10 تا 30 میلیون - 6 درصد پورسانت از فروش
فروش 30 تا 60 میلیون - 7 درصد پورسانت از فروش
فروش 60 تا 100 میلیون - 10 درصد پورسانت از فروش
فروش 100 میلیون به بالا - 15 درصد پورسانت از فروش
دورکاری شرکت کادوس

تمام وقت (دوره استخدام)

دوره قرارداد: 3، 6، 12 ماه
حقوق ثابت: مطابق وزارت کشور
فروش 10 تا 30 میلیون - 7 درصد پورسانت از فروش
فروش 30 تا 60 میلیون - 10 درصد پورسانت از فروش
فروش 60 تا 100 میلیون - 15 درصد پورسانت از فروش
فروش 100 میلیون به بالا - 20 درصد پورسانت از فروش
دورکاری شرکت کادوس

دورکاری

دوره آزمایشی: ندارد
حقوق ثابت: ندارد
فروش 2 تا 10 میلیون - 7 درصد پورسانت از فروش
فروش 10 تا 30 میلیون - 10 درصد پورسانت از فروش
فروش 30 تا 60 میلیون - 15 درصد پورسانت از فروش
فروش 60 تا 100 میلیون - 20 درصد پورسانت از فروش
فروش 100 میلیون به بالا - 25 درصد پورسانت از فروش
دورکاری شرکت کادوس
تماس با ما
logo-samandehi