برنج جشنواره

برنج جشنواره: انجام خدمات ویژه تولید کد اصالت محصول برنج وارداتی

  • تولید کد اصالت کالا ویژه محصول برنج هندی جشنواره

سال انجام خدمات: ۱۳۹۷-۱۳۹۸