اینترنت اشیاء
وبلاگ

اینترنت اشیا چیست؟

اشاره دارد به بسیاری از چیزها شامل اشیا و وسایل محیط پیرامون‌مان که به شبکه اینترنت متصل شده و توسط اپلیکیشن‌هاقابل کنترل و مدیریت هستند.