شرکت سینافر شیمی سام

نوشته شده در

شرکت سینافر شیمی سام: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم سینافر شیمی سام را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازي زير ساخت شبکه، تلفن راه اندازی مرکز سانترال TDA200-NS500 تلفن گويا TVM50

شرکت پالایش نفت جي

نوشته شده در

شرکت پالایش نفت جي: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم پالایش نفت جي را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازي مرکز سانترال TDA200 ,VOIP

موسسه حسابرسی آزموده کاران

نوشته شده در

موسسه حسابرسی آزموده کاران: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به موسسه محترم حسابرسی آزموده کاران را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازي مرکز سانترال TDA200 تلفن گويا TVM200