شرکت کارگزاری رضوی

نوشته شده در

شرکت کارگزاری رضوی: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم کارگزاری رضوی را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازي مرکز سانترال TES824

شرکت فولاد مبتکران

نوشته شده در

شرکت فولاد مبتکران: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم فولاد مبتکران را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازي مرکز سانترال NS500 و TES824

صنایع تولیدی والا پلیمر نوین

نوشته شده در

صنایع تولیدی والا پلیمر نوین: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم والا پلیمر نوین را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازي مرکز سانترال TES824

شرکت صنایع بسته بندی سلولزی صدر ارس

نوشته شده در

شرکت صنایع بسته بندی سلولزی صدر ارس: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم صنایع بسته بندی سلولزی صدر ارس را داشته است. خدمات انجام شده: راه اندازی UPS مرکز سانترال TES824