مشتریان

شرکت بورس کالای ایران

نوشته شده در
بورس کالای ایران

شرکت بورس کالای ایران: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس در سال ۱۳۹۷ افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم بورس کالای ایران را داشته است. خدمات انجام شده: نصب سانترال NS1000 نصب سانترال TDE600 تنظیمات و برنامه ریزی سانترال آرایش و فرمبندی رک سانترال سال انجام خدمات: ۱۳۹۷

شرکت بورس کالای ایران

نوشته شده در

شرکت بورس کالای ایران: شرکت هوشمند آرایه پرداز کادوس در سال ۱۳۹۷ افتخار خدمت رسانی به شرکت محترم بورس کالای ایران را داشته است. خدمات انجام شده: نصب سانترال NS1000 نصب سانترال TDE600 آرایش رک سال انجام خدمات: ۱۳۹۷